Stanovy klubu

§ 1 : Název, sídlo, forma, působnost a statutární zástupce

 1. Název: Klub chovatelů králíků masných plemen, zkratka KCHKMP
 2. Sídlo: Puškinova 1018, 534 01 Holice v Čechách
 3. Forma:
  1. klub je právnickou osobou - občanským sdružením registrovanou podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů IČO: 70103992
  2. klub je součástí ČSCH a řídí se jeho stanovami a byl registrován ÚOK CHK jako odborný klub ČSCH po ustavující schůzi, která se konala dne 19.1.1980.
 4. Působnost: klub sdružuje chovatele a příznivce chovu králíků plemen Nb, Kal, Siv, Kuv, Bu a Ni
 5. Statutární zástupce je předseda a jednatel

§ 2: Poslání

 1. Vytvářet podmínky pro rozvoj chovu uvedených plemen králíků.
 2. Zabezpečovat cílevědomou řízenou plemenitbu, šlechtění, zlepšování užitkových vlastností a exteriéru chovaných zvířat.
 3. Registrovat odchovaná mláďata, vést plemenné knihy.
 4. Pořádat speciální výstavy.
 5. Na vybraných výstavách zajišťovat typizaci zvířat.
 6. Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými a veterinárními organizacemi a firmami.
 7. Vydávat zpravodaj klubu.
 8. Popularizovat chovatelskou činnost členů klubu na veřejnosti.
 9. Ochrana zvířat a jejich zdraví

§ 3: Řídící orgány

 1. Členská schůze
 2. Výbor
 3. Revizní komise
 1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Členská schůze se svolává minimálně 1x ročně. Členská schůze musí být svolána, pokud o to požádá minimálně polovina řádných členů. Termín členské schůze se zveřejňuje ve zpravodaji klubu.
  Členské chůzi přísluší:
  1. schvalovat jednací řád schůze
  2. schvalovat stanovy a jejich změny
  3. projednat a schválit zprávy a návrhy výboru a revizní komise
  4. volit členy výboru a revizní komise
  5. řídit činnost výboru a odvolávat jeho členy
  6. kontrolovat usnesení předchozí schůze
  7. projednat a schválit hospodaření klubu za předchozí rok a projednat a schválit úkoly a rozpočet na příští rok
  8. přijímat nové členy
  9. rozhodovat s konečnou platností o kárných opatřeních a o vyloučení člena
  10. stanovit výši členských poplatků, a další účelové poplatky

  Jednací řád členské schůze:
  1. schůze je usnášení schopná, je-li součet přítomných a omluvených členů s právem hlasovat vyšší než polovina všech členů
  2. pokud je součet přítomných a omluvených členů menší než polovina všech členů, odkládá se začátek schůze o jednu hodinu a po této době je členská chůze usnášení schopná při přítomnosti jakéhokoliv počtu členů
  3. členská schůze schvaluje všechna usnesení a volby, mimo schválení a změny stanov, většinou přítomných hlasů
  4. pro schválení a změnu stanov klubu musí být součet přítomných a omluvených členů vyšší než než polovina všech členů a musí je schválit dvě třetiny přítomných členů.

 2. Výbor klubu řídí klub mezi členskými schůzemi. Výbor musí mít minimálně 9 členů a vždy lichý počet. Členy výboru jsou vždy: předseda, místopředseda, jednatel a ekonom - pokladník. Výbor, po svém zvolení na členské schůzi, volí ze svého středu předsedu a další funkcionáře. Funkční období je 5 let. S členy výboru se zároveň volí 3 náhradníci výboru. Pokud by i po doplnění výboru náhradníky klesl počet jeho členů pod 9, musí být provedeny doplňující volby.
  Výbor:
  1. svolává členskou schůzi
  2. připravuje rozpočet, projednává jeho plnění
  3. zajišťuje klubové výstavy
  4. jmenuje typizační komise pro jednotlivá plemena a zajišťuje provedení typizace
  5. vydává zpravodaj klubu a v případě jeho samostatné úhrady stanovuje jeho cenu podle nákladů na jeho pořízení
  6. zajišťuje propagaci klubu
  7. ukládá kárná opatření mimo vyloučení člena
  Navenek jménem klubu jednají statutární zástupci, v ekonomických záležitostech ekonom a případně další pověření členové.
  Výbor je usnášení schopný pokud je přítomno více jak 50% členů, rozhoduje většinou přítomných hlasů.

 3. Revizní komise působí nezávisle na výboru. Musí mít minimálně 3 členy a vždy lichý počet. Po zvolení na členské schůzi ze svého středu zvolí předsedu. Funkční období je 5 let. S členy revizní komise se zároveň volí minimálně 2 náhradníci revizní komise. Pokud by i po doplnění revizní komise náhradníkem klesl počet jejích členů pod 3, musí být provedeny doplňující volby. Revizní komise rozhoduje většinou všech hlasů. Předseda má právo se zúčastňovat jednání výboru s hlasem poradním. Provádí minimálně 2x ročně revize hospodaření klubu a dává své vyjádření ke zprávě pokladníka - ekonoma o hospodaření členské schůzi. Na základě odvolání člena proti kárnému opatření toto buď potvrdí nebo pozastaví.

§ 4: Členství v klubu

 1. Členství v klubu je dobrovolné.
 2. Členem klubu se může stát každý člen ČSCH, který je aktivním chovatelem plemen vyjmenovaných v § 1.
 3. Členem klubu se může stát každý člen ČSCH, který má zájem o chovatelství i když sám chovatelem není. Jejich přijetí schvaluje členská schůze bez dále uvedených podmínek.
 4. Členství je umožněno i občanům jiných států, tito chovatelé nemusí být členy ČSCH. Jejich přijetí schvaluje členská schůze bez dále uvedených podmínek.
 5. Členy mohou být i právnické osoby. Jejich přijetí schvaluje členská schůze bez dále uvedených podmínek.
 6. Podmínky pro přijetí za člena:
  • zaslání přihlášky potvrzené základní organizací, jejíž je členem
  • věk 18 let (15 let v případě souhlasu zákonného zástupce)
  • pro přijetí za člena klubu musí chovatel vystavit minimálně jednu kolekci plemene, se kterým vstupuje do klubu, na klubové výstavě nebo na národní výstavě mláďat králíků, případně na celostátní výstavě drobného zvířectva. Výběr výstavy je na vůli chovatele.
  Výbor klubu vyhodnotí vystavené králíky a dává členské schůzi návrh na přijetí za člena.

§ 5: Povinnosti člena

Základní povinností člena je včasná úhrada členských příspěvků, a to do 30.4. daného roku. Neuhrazené příspěvky nejsou upomínané a počínaje dnem 1.5. daného roku má člen pozastavena práva člena uvedená v § 6 ( nemá právo hlasovat na členské schůzi, nejsou mu zasílány přihlášky na výstavy, jeho zvířata nebudou registrována a typizována atd. ), až do doby úhrady příspěvku.

Ostatní povinnosti:
 • úhrada dalších účelových poplatků
 • řídit se stanovami klubu, usnášením členské schůze a rozhodnutím výboru a aktivně přispívat k jejich plnění
 • spolupracovat s ostatními členy klubu
 • registrovat všechna mláďata plemen uvedených v § 1 prostřednictvím registrátorů klubu
 • vystavovat na klubových výstavách
 • reprezentovat klub v rámci svých chovatelských možností na vrcholných výstavách pořádaných ÚV ČSCH a dále na ostatních výstavách a propagovat klub
 • zacházet se zvířaty v souladu se zákonem o ochraně zvířat
 • ve svém chovu trvale udržovat zařízení tak, aby zajišťovala řádné podmínky pro chov zvířat a odpovídala obecně závazným právním předpisům
 • umožnit pověřeným členům klubu provést kontrolu chovaných zvířat a chovatelského zařízení
 • v rámci svých možností ve spolupráci s výborem zajišťovat finanční zdroje pro činnost klubu
Za porušení ostatních povinností mohou být ukládána kárná opatření.

§ 6: Práva člena

 1. Účastnit se členských schůzí a hlasovat.
 2. Volit a být volen do výboru klubu a revizní komise.
 3. Všestranně se účastnit na činnosti klubu.
 4. Vznášet návrhy, podněty, dotazy a stížnosti výboru klubu a revizní komisi a vyžadovat informace o činnosti a hospodaření.
 5. Odvolávat se proti rozhodnutím vydaným v jeho neprospěch.
 6. Publikovat ve zpravodaji klubu.
 7. Být informován o činnosti klubu prostřednictvím zpravodaje.
 8. Požádat po splnění podmínek stanovených ÚOK CHK ČSCH o uznání plemenného a následně kmenového chovu.v

§ 7 : Čestné členství

Členská schůze má právo jmenovat čestné členy klubu. Takto mohou být jmenováni jak členové, kteří se výrazně zasloužili o rozvoj klubu, tak i nečlenové klubu, kteří se výrazně zasadí o rozvoj klubu ( sponzoři, vědečtí pracovníci, apod. ). Čestní členové mají všechna práva členů, mimo práva volit a být volen a při jednání členské schůze a výboru klubu mají hlas poradní. Čestní členové nemají povinnost platit členské příspěvky. O zrušení čestného členství rozhoduje členská schůze.

§ 8 : Zánik členství

Členství v klubu zaniká:
 • vystoupením
 • úmrtím člena
 • vymazáním z evidence, pokud člen nezaplatí členské příspěvky do 31.12. daného roku
 • vyloučením pro porušení dalších povinností člena klubu, pro závažné porušení pravidel chovatelské etiky, stanov ČSCH a klubu, pro porušení ustanovení zákona na ochranu zvířat.
O vyloučení člena rozhoduje členská schůze. Vyloučení člena oznámí jednatel klubu příslušné OO KCHK, nebo okresnímu registrátorovi.

§ 9 : Kárná opatření

Při porušení povinností, uvedených v § 5 stanov, je výbor oprávněn uložit následující kárná opatření:
 1. napomenutí výborem
 2. uveřejnění přestupku ve zpravodaji
 3. napomenutí na členské schůzi
 4. pozastavení práv člena uvedených v § 6 na dobu jednoho roku
Všechna kárná opatření musí být oznámena členovi. Člen má právo se do 30 dnů ode dne doručení kárného opatření odvolat k revizní komisi klubu. Revizní komise kárné opatření potvrdí a pak se stává vykonatelné. Nebo revizní komise kárné opatření pozastaví a s konečnou platností rozhodne o kárném opatření až členská schůze. O svém rozhodnutí vždy revizní komise uvědomí člena a předsedu klubu nebo člena výboru, který ho zastupuje. Proti rozhodnutí členské schůze není odvolání.

§ 10 : Hospodaření klubu

Rozpočet schvaluje členská schůze. Za plnění rozpočtu odpovídá členské schůzi výbor a pokladník - ekonom, který jí předkládá zprávu o hospodaření za předchozí rok ke schválení.
Základní příjmy jsou členské příspěvky. Výše členských příspěvků musí být stanovena tak, aby příjmy z nich zajistily minimálně základní chod klubu. Další příjmy jsou účelové poplatky, dotace od ČSCH a sponzorské dary. Další prostředky plynou z pořádání výstav ve vlastní režii a ze společenských akcí.

§ 11 : Zánik klubu

Klub zanikne, usnese-li se na tom členská schůze. Souhlas se zánikem musí vyslovit nejméně 80% všech členů klubu. Členská schůze zároveň rozhodne, jak bude naloženo s majetkem klubu.

§ 12 : Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy navazují na původní stanovy klubu.
 2. Stanovy nabývají účinnosti schválením členskou schůzí dne 15.2.2020.
 3. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov se ruší v plném rozsahu předchozí stanovy.